Klauzula informacyjna klientów/kontrahentów oraz przyszłych klientów:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma HUBIX Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Głównej 43, 96-321 Huta Żabiowolska, której wiodącą działalnością jest 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Dane osobowe Inspektora Ochrony Danych: nie dotyczy

(Wyjaśnienie: Administrator wyznacza obligatoryjnie Inspektora Ochrony Danych w przypadku przetwarzana danych na dużą skalę)

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celach zdefiniowanych w art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e:

  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a przekazanych drogą mailową, telefonicznie lub bezpośrednio;
  • w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami prawa;
  • prowadzenia komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub listownie w związku z działaniami dotyczącymi osoby, której dane dotyczą, jeśli osoba ta zainicjuje taką komunikację;
  • profilowania (strona internetowa i sklep online umieszczone pod adresem hubix.pl).

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do:

  • organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  • podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim (jedynie w celu wykonania usługi).

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z umową, w której jest Pani/Pan stroną. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.

Prawa podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie lub przez listonosza/kuriera lub elektronicznie. Adres Administratora Danych Osobowych: Hubix Sp. z o.o. ul. Główna 43, Huta Żabiowolska, 96- 321 Żabia Wola, email: rodo@hubix.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul.Stawki 2
00-193 Warszawa.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne, do przedstawienia informacji o usłudze lub jej wykonania zgodnie z umową. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie Pani/ Panu informacji o ofercie lub wykonanie umowy zamówionej usługi. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z naszych usług.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.