Klauzula informacyjna klientów/kontrahentów oraz przyszłych klientów:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HUBIX Sp. z o.o. , wiodąca działalnością jest:

22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych


Celem zbierania danych jest:
• wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
• podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a przekazanych drogą mailową, telefonicznie lub bezpośrednio.
• gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu dotreści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie lub przez listonosza/kuriera lub elektronicznie. Adres Administratora Danych Osobowych: Hubix Sp.z o.o. ul. Główna 43 96-321 Żabia Wola-Huta Żabiowolska, email: rodo@hubix.pl

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia informacji o usłudze lub jej wykonania. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie Pani/ Panu informacji o ofercie lub wykonanie umowy zamówionej usługi.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim(jedynie w celu wykonania usługi). Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu (strona internetowa i sklep online).

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych (oprócz niezbędnych danych do wykonania usługi).