Jak dbamy o środowisko

Makroregion = Europa  

Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej zobowiązana jest do dbania o środowisko naturalne. Konsekwencją danego założenia stał się również system dyrektyw dla wszystkich podmiotów, biorących udział w produkcji przemysłowej. W 2019 roku doszło do prześwietlenia toku wprowadzania polityki ochrony środowiska, wysnute wnioski punktują przede wszystkim konieczność ugruntowania zasad funkcjonowania ekologii w wytwarzaniu przemysłowym. Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 r. zaleca wdrażanie na etapie organizacji przedsiębiorstw programu czystszej produkcji oraz sformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego (EMAS, ISO 14001).  

Ekologia w przemyśle  

Zadanie wdrożenia ekologii w produkcji przemysłowej traktujemy jako realny i poważny czynnik kształtujący przewagę konkurencyjną. Stale poszukujemy rozwiązań, które minimalizują spektrum szkód dla środowiska naturalnego. Niemożliwym jest tworzenie technologii przemysłowej bez wykorzystania energii i materii, ale już na poziomie projektowania wprowadzić można najbardziej efektywne rozwiązania. Dla inżynierów produkcji zadanie poprawy organizacji procesów z ograniczeniem hałasu, oszczędnością materiałów, energii, wody i zapewnieniem odpowiedniego gospodarowania odpadami (najlepszym scenariuszem byłoby odzyskanie maksimum surowca) jest projektem wykonalnym.  

Wykorzystanie energii słonecznej 

Słońce to obecnie trzecie co do wielkości wykorzystania źródło energii odnawialnej na świecie, rosnąca popularność instalacji fotowoltaicznej stała się faktem również w Polsce. Wykorzystanie paneli słonecznych nie powinno być jednak przypadkowe i chaotyczne. Jako świadomy i dalekowzroczny prosument zaprojektowaliśmy optymalne rozmieszczenie ogniw fotowoltaicznych, które generują energię w godzinach funkcjonowania zakładu. Cykl pracy paneli jest dzięki temu maksymalnie wykorzystany, a start przewidziany na moment rozruchowy, czyli okres wysokiego poboru mocy przez nasz park maszyn.  

Greenmachining 

Ekologiczne technologie wytwarzania poza próbami obniżania ilości momentów wysokiego poboru mocy proponują również minimalizację stosowania cieczy chłodzących, lub jej odzysk. Nasz zakład produkcyjny w całości został objęty układem zamkniętego obiegu wody, wykorzystywanej do procesów chłodzenia. Powoduje to eliminację strat cieczy, jej wielokrotne wykorzystanie, efektem dodatkowym jest ciepło, które odzyskiwane z zamkniętego obiegu, wykorzystuje się do ogrzewania hali produkcyjnej.  

Recykling 

Produkcja przemysłowa zakłada realne przeliczanie korzyści, a co za tym idzie bardzo otwarty stosunek do ponownego przetwarzania. Wyprodukowanie elementów pozyskanych z surowca recyklingowego to oszczędność energii, zasobów (rudy metali, ropa naftowa i inne surowce chemiczne), ograniczenie zanieczyszczenia środowiska (wody, powietrza, gleby) oraz niższy koszt utylizacji odpadów.  

Nasz sztandarowy produkt Hełm elektroizolacyjny Secra przeznaczony do prac pod napięciem i spełniający wymagania ochrony personalnej w procesie produkcyjnym generuje odpad średnio 22,5 g na każdy wyprodukowany egzemplarz. Dążymy do maksymalnego wykorzystania materiału, w związku z powyższym 95 % masy odpadu jesteśmy w stanie ponownie wprowadzić do procesu produkcyjnego.  

Redukcja śladu węglowego 

Unia Europejska wyznacza jasny cel na rok 2050, jest to moment osiągnięcia neutralności klimatycznej, czyli obniżenia szkodliwej dla środowiska działalności człowieka rozpoczętej już w epoce pary i elektryczności. Nic więc dziwnego, że coraz mocniej podkreśla się konieczność obliczania śladu węglowego firm, co powoli staje się warunkiem realizacji zamówień publicznych. Nasze działania na tym polu to przede wszystkim racjonalna gospodarka odpadami, ograniczenie ich ilości oraz właściwy recykling, energooszczędne rozwiązania w zakresie zakładu produkcyjnego. Nie bez znaczenia pozostaje fakt posiadania własnego laboratorium, co zmniejsza potrzebę korzystania z rozwiązań zewnętrznych, ich transportu, logistyki, przesyłu danych (generowanie śladu cyfrowego).  

Nie tylko dla ludzi  

Przygotowanie narzędzi do pracy pod napięciem pozwala szerzej spojrzeć na bezpieczeństwo i zagrożenia, związane z energią elektryczną, również dla  życia zwierząt. Dlatego też firma podjęła temat ochrony wielotorowo, naszym produktem stały się separatory elektroizolacyjne na sieci napowietrzne nN i SN. Ograniczniki elektroizolacyjne zabezpieczają nieświadome zagrożenia ptaki, które przysiadają, gniazdują, wypoczywają na słupach sieciach napowietrznych. Produkt Hubix Bird Protection System rekomendowany jest przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków